Vad menas?

Vad menas med hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är en process där människans behov tillgodoses samtidigt som miljön bevaras så att framtida generationer också kan tillgodose sina behov. Den bygger på de tre pelarna ekonomisk tillväxt, miljöskydd och social rättvisa.

Hållbar utveckling definierades första gången 1987 av Brundtlandkommissionen som "en utveckling som tillgodoser den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov"

Begreppet hållbar utveckling har utvecklats med tiden , och är nu allmänt erkänd som en fråga om både ekonomisk och social utveckling och miljöskydd.

Texten uppdaterades 2022-10-12

Skriv en kommentar