Vad menas?

Vad menas med prejudicerande?

Definition

Ordet "prejudicerande" kommer från det latinska "praeeudicium", som betyder fördom eller förutbestämt omdöme. Inom juridiken refererar termen till ett rättsligt beslut som sätter en standard eller ger vägledning för framtida liknande fall. Ett prejudicerande beslut kan således användas som en referenspunkt och vägledning i efterföljande rättsfall.

Prejudikatets roll

Ett prejudikat är ett rättsligt avgörande som är avsett att tjäna som vägledning i framtida rättsfall. När en domstol fattar ett beslut som anses prejudicerande, innebär det att beslutet kan och förmodligen kommer att användas som ett argument i kommande liknande fall.

Värdet av prejudicerande domar

Det finns flera skäl till varför prejudicerande domar är värdefulla inom rättssystemet:

Skillnader i användningen

Det är viktigt att notera att värdet och styrkan av ett prejudikat kan variera beroende på rättssystemet i ett visst land. I vissa rättssystem, som det anglosaxiska, har prejudicerande domar en mycket stark ställning, medan de i andra rättssystem kan ses mer som vägledning än som bindande regler.

Sammanfattning

Begreppet prejudicerande refererar till rättsliga beslut som sätter en standard eller ger vägledning för hur liknande fall ska hanteras i framtiden. Dessa beslut, kända som prejudikat, bidrar till konsistens, förutsebarhet och effektivitet inom rättssystemet.

Se även synonymer till prejudicerande.

Texten uppdaterades 2023-09-08

Skriv en kommentar